Kao što Vam je već poznato, Vi ste dana 11.07.2019.g. na gore navedenoj internet adresi Radničkog portala objavili članak gospodina novinara Luke Resanovića pod naslovom “Pritisak na sindikalista u Hrvatskoj Lutriji”, podnaslova “BORBENI SINDIKALIZAM POD PRISMOTROM INTERNE KONTROLE”, kojim se iznose neistinite i nepotpune činjenice.

Naime, Hrvatska lutrija kao poslodavac poštuje sva sindikalna prava svojih radnika, te nitko nikada nije zbog sindikalnog članstva ili djelovanja stavljen u nepovoljniji položaj, međutim pored sindikalnih i radničkih prava, postoje i radne obveze.

Činjenica da je neki od radnika sindikalni povjerenik ne znači da ta osoba može kršiti preuzete radne obveze i koristiti svoje svojstvo sindikalno povjerenika radi pokušaja ostvarenja svojih privatnih interesa.

Pomnim čitanjem sadržaja članka nameće se dojam da se Hrvatska Lutrija proziva iz razloga jer su nekim radnicima, između ostalih i sindikalnom povjereniku kojeg se posebno ističe, dane opomene navodeći da je interna kontrola došla nenajavljeno i prigovarajući da je ista trajala duži vremenski period nego što bi to prema mišljenju nekih trebala trajati.

Nadalje, navedeno je da se u predmetnim slučajevima radi o „namontiranim opomenama“ koje su nastale kao posljedica činjenice da Hrvatska Lutrija navodno nije pronašla elemente za kažnjavanje radnika po propisanoj proceduri sankcioniranja radnika, te da je potom „nategnula“ opomenu radi nepravilnosti u postupanju sa isplatama Mystery Jackpotova, nežurnosti u vođenju evidencije korištenja radnog vremena, pušenja ispred automat klubova u civilnoj odjeći, pretjerane uporabe mobitela i sl.

Protivno mišljenju autora članka, poslodavac je dužan radnika pisano upozoriti na obvezu iz radnog odnosa i ukazati mu na povrede koje čini u svom radu. Usputno se napominje da je svaki radnik, pa tako i sindikalni povjerenik ukoliko je smatrao da je izrečena opomena neosnovana, mogao u pisanoj formi iznijeti svoju obranu u odnosu na utvrđene nepravilnosti u radu.

Isto tako, izrečene opomene nisu općenite naravi već sadrže konkretne i individualne navode utvrđenih nepravilnosti za svakog od radnika. Gospodinu Jukiću je tako izrečena opomena između ostalog jer svoj izostanak s radnog mjesta nije evidentirao u evidenciji radnog vremena. Izostanak s radnog mjesta je konkretna povreda obveza iz radnog odnosa koja je potkrijepljena jasnim dokazima (evidencijom radnog vremena) i kada se u opomeni navede „izostanak s radnog mjesta“ bilo kojem laiku je jasno o čemu je riječ i nema mjesta bilo kakvim nejasnoćama i različitim tumačenjima.

Naprijed navedena povreda sama za sebe predstavlja osobito tešku povredu obveza iz radnog odnosa. Dužnost svakog radnika je prije svega ispunjavati obveze propisane ugovorom o radu i ostalim internim aktima, neovisno o tome da li je on sindikalni povjerenik ili nije, te ukoliko radnik ne izvršava svoje obveze ili ih nemarno izvršava legitimno pravo Poslodavca je upozoriti ga propuste u radu, što je učinjeno u konkretnom slučaju.

Navodi gospodina Jukića da je gospodin Davorin Mikulinec, koordinator Hrvatske Lutrije, iznio podatak da je na njega od strane internog kontrolora vršen pritisak da se djelatnicima AK Osijek Sjenjak podijele opomene su neistiniti s obzirom da je gospodin Mikulinec opovrgnuo takve tvrdnje. Daljnja činjenica koja ukazuje na neistinitost tvrdnji gospodina Jukića je nalaz interne kontrole gdje su utvrđene nepravilnosti u vidu financijskog manjka i zloporabe sustava taksativno opisanih u predmetnom nalazu koje isti osporava.

Važno je istaknuti da je provođenje interne kontrole određeno u skladu sa propisanim procedurama Hrvatske Lutrije, poštujući pri tome dostojanstvo svih radnika. Interni kontrolori svoj posao obavljaju profesionalno i u skladu s pravilima struke. Sindikalni povjerenici bi trebali podržavati rad takvih tijela čiji je jedini cilj uklanjanje nepravilnosti u radu, te im na neki način biti potpora kroz utjecaj koji imaju obavljajući navedenu dužnost. Nažalost, u konkretnom slučaju imamo primjer da sindikalni povjerenik želi onemogućiti poslodavcu izricanje opomena u opravdanim slučajevima već zagovara sustav vrijednosti utemeljen na samovolji radnika. Hrvatska lutrija je tijekom ove godine provela 90 internih kontrola u osam automat klubova i Casinu.

Koliko je gospodin Jukić ustrajan u iznošenju neistinitih tvrdnji ukazuje i činjenica da je istome sporno što je interni kontrolor pregledavao snimke video nadzora, što za njega predstavlja direktni mobing, iako je to posve legitimno pravo poslodavca. Nadalje, pokušava prikazati da poslodavac video nadzorom prati koliko često zaposlenici odlaze na zahod, što je neistinito, te obmanjuje javnost potpuno pogrešnim tumačenjem GDPR-a i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Isto tako, pokušava prikazati Hrvatsku lutriju kao društvo koje djeluje po osnovi političke moći i nepotizma, što ne odgovara istini i pokazuje korištenje populističkih metoda za opravdanje za vlastite propuste.

Nadalje, čini se potrebnim ukazati na činjenicu da je sklapanjem ugovora o radu, radnik obvezan prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao. Imajuću u vidu da se radi o dvostrano obvezujućem ugovoru, koji nastaje suglasnom voljom obje strane, dakle poslodavca i radnika, jasno je da su iste slobodnom voljom prihvatile njegov sadržaj. Hrvatska lutrija kao poslodavac nastoji svakom poslovnom odlukom poboljšati položaj svojih radnika, a tako i stimulirati njihov vrijedni rad kroz sve ove godine.

Vaša dužnost je bila da provjerite podatke i informacije kojima raspolažete prije javne objave od svake involvirane strane kako bi objavljene informacije bile u cijelosti točne i istinite. Sloboda tiska i medija postoji radi informiranja javnosti u dobroj vjeru, a ne radi nezakonitog nanošenja štete drugima.

Zbog svega prethodno navedenog, a na temelju odredbe članka 40. – 46 Zakona o medijima Hrvatska Lutrija Vas poziva da odmah i bez odgode objavite ispravak netočno objavljenih informacija u Vašoj gore navedenoj publikaciji. U protivnom, biti ćemo prisiljeni svoja prava zaštititi pred sudom.

Hrvatska Lutrija d.o.o